Algemene voorwaarden

INHOUD

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot de opdracht 

Artikel 4. Prijzen

Artikel 5. Betalingen

Artikel 6. Annulering

Artikel 7. Klachten

Artikel 8. Aansprakelijkheid / vrijwaring Artikel 9. Ontbinding

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Geschillen

---------------------------------

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

“ SE”, Startistic Entertainment, de natuurlijke- of rechtspersoon statutair gevestigd te Bodegraven.

“de Opdrachtgever”, degene die Startistic Entertainment een Opdracht verstrekt voor het contracteren van artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) Opdracht en/of het verhuren van roerende zaken.

“de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Startistic Entertainment heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: (I) artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, (II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, (III) degene die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt;

“de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Startistic Entertainment heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

“de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;

“Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Startistic Entertainment en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

“Rider”, speciale voor artiest persoonlijke en aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords.

“Uitkoopsom”, de gage van de Artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

“Opdracht”, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords.

“Boeking”, het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een opdracht.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van SE zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. SE zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening het bezit is van SE. Indien SE de door de wederpartij ondertekende overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, heeft SE, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én per telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.

Artikel 3 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met SE, volledig bekend te zijn met de prestaties van de artiest en/of de toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door SE de opdrachtgever en/of de toeleverancier zullen worden verstrekt. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SE. De opdrachtgever garandeert dat: in het geval van de uitvoering van een opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de artiest, toeleverancier en/of SE. Tevens zorgt de opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium; indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met SE een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is. opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en afbouw; de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen; er voor de artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming; indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van de uitvoering van de opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan SE gerechtigd is de betreffende opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden; indien de Artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met SE van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de opdracht, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. SE zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders; De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen; de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht, recht hebben op een eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt; de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. In geval de artiest op de datum van de uitvoering van de opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt SE zich het recht voor om - zonder dat SE hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt - óf (een onderdeel van) de opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de opdracht, óf in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht naar een andere datum te verplaatsen. Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de opdracht op te treden, heeft SE het recht de desbetreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten in overleg komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het rechrt de overeenkomst met SE (gedeeltelijk) te annuleren. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met SE gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 4 PRIJZEN

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van SE prijsverhogingen- bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten,vervoerskosten,technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is SE gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Deze prijswijzigingen kunnen niet plaatsvinden op overeengekomen uitkoopsommen van artiesten. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden. Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals gedefinieerd in artikel 1, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 5 BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden 14 (veertien) dagen voor boekingsdatum, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. SE heeft als dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan SE verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan SE tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door SE in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Tteleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft SE het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens SE voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. SE is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van SE te verschaffen. De opdrachtgever verplicht zich jegens SE nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 ANNULERING

De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met het SE gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven én per telefax of e-mail aan SE mede te delen. In het geval de opdrachtgever de met SE gesloten overeenkomst annuleert, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 1 maand voor de evenement datum wordt 75% van het totale offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor de evenement datum wordt 100% van het totale offertebedrag in rekening gebracht. De opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart SE volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever een artiest annuleert welke via een toeleverancier van SE wordt geboekt gelden te annuleringsvoorwaarden conform overeenkomst tussen SE en toeleverancier van de desbetreffende artiest.

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING

SE kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van SE of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op SE enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door SE uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. SE is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door SE of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart SE voor iedere aanspraak ter zake. In het geval van overmacht (als hierna bedoeld in artikel 9) vrijwaart de opdrachtgever SE tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. Opdrachtgever is in deze verantwoordelijk voor onkosten welke door derden aan SE worden gerekend.

Artikel 8 ONTBINDING

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

  • het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
  • de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend.
  • de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • SE gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 OVERMACHT

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor SE diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor zowel opdrachtgever als SE als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag van nationale rouw;
  • overheidsmaatregelen;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte van de artiest;

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 10 ONVERBINDENDHEID / HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 11 GESCHILLEN

Op de door SE gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door SE en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar SE gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Startistic Entertainment, Kerkstraat 138, 2411 AH, Bodegraven